Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Kronoparken-verksamhetsområde
norr om E 18

Planändring för att utreda hur området kan bebyggas med inriktning mot handel, verksamheter och tekniska anläggningar.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Markområdet är delvis planlagt som område för småindustri och parkmark. Detaljplanen vann laga kraft 1978. Området söder om E18 är inte planlagt sedan tidigare.

Nuvarande förhållanden

Huvuddelen av planområdet är idag skogsmark. En hel del skog har nyligen avverkats efter barkborreangrepp. Norr om E18 har kommunen verksamhet kopplat till drift och skötsel. En mindre återvinningsstation finns också i området.

Om förslaget

Den norra sidan om E18 kan med fördel drivas som en egen detaljplan. Inom området finns önskemål om anläggning för fjärrvärme, bytespunkt för buss och brandstation. Eventuellt användning av övriga ytor utreds i planarbetet.

Området söder om E18 kommer att hanteras i en senare detaljplan.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Kronoparken 1:1 mm, norr om E 18

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun-

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-09-07

Hittade du rätt information på sidan?