Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Kronokassören
Vy från Universitetstorget.

Vy från Universitetstorget.

Kronoparken - studentbostäder

Lecab fastigheter har intresse att bygga studentbostäder vid Universitetstorget. Marken ägs av Karlstads kommun och är planlagd för kontor och utbildning i tre våningar.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra nya studentbostäder vid Universitetstorget.

Planområdet är beläget ca 5,5 kilometer från Karlstads centrum. Planområdet ligger i anslutning till Karlstads universitet och det så kallade Universitetstorget och planen kommer att stärka platsens identitet som Universitetstorg med möjlighet till mötesplatser i bottenplan för studenter. Tillfart kommer att ske från nordväst och befintliga gång- och cykelvägar bevaras.

Tidplan

 • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 3 oktober till 29 oktober 2018.
 • Planförslaget är utställt för granskning 13 februari - 27 februari 2019.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 17 april 2019.
 • Planen vann laga kraft 19 november 2019.

Om handlingar

Det har visat sig att solstudien är svårläst i mobiltelefon, eftersom grafikkorten inte klarar av det. Solstudien går bättre att se i dator eller som utskrift.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Kronokassören

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Lecab fastigheter

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?