Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Planområde för ändring av detaljplan för nordvästra Kronoparken
Planområde för ändring av detaljplan för nordvästra Kronoparken

Planområde för ändring av detaljplan för nordvästra Kronoparken

Kronoparken - ändrad detaljplan Långenäs

Kommunen har ändrat detaljplanen för fastigheten Långenäs 1:60. Syftet med planändringen är att ändra gällande detaljplan så att tre tomter kan bibehållas istället för två.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planändringen?

Ändringen innebär att bestämmelserna för Långenäs 1:60, 1:61 och 1:67, ändras så att tre fastigheter får finnas. Planbestämmelserna har kompletterats med bestämmelse om att maximalt antal våningar får vara två.

Ändring av detaljplanen omfattar fastigheterna Långenäs 1:60, 1:61 och 1:67. Planområdet är beläget i norra delen av Kronoparken. Planområdet gränsar närmast till bostadsbebyggelse längs Höstgatan och Triogatan som främst utgörs av studentbostäder.

Under hösten 2020 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med översiktsplanen har efter samrådet reviderats och varit utställt för granskning under hösten 2020. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd fram till 26 oktober 2020.
 • Förslag till planändring var utställt för granskning 6 - 29 november 2020.
 • Planändringen antogs av stadsbyggnadsnämnden 9 december 2020.
 • Planändringen vann laga kraft 5 januari 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ändring av detaljplan för nordvästra Kronoparken

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-10-05

Hittade du det du sökte på sidan?