Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Kronoparken - vårdcentral och studentbostäder

Kommmunen ska i detaljplan pröva möjligheten för fastighetsägaren att skapa en modern funktionell vårdcentral tillsammans med campusnära studentbostäder.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

Region Värmland äger fastigheten Mandolinen 1. Fastigheten har ett strategiskt läge på Kronoparken i direkt anslutning till Karlstads Universitet, Karlstad Innovation Park och Universitetstorget. Fastigheten inrymmer sedan 1977 Kronoparkens vårdcentral, Folktandvården, Apotek samt andra verksamheter. Kronoparken vårdcentral omfattar allmänläkarmottagning, labb, primärvårdsrehabilitering samt Folktandvården. Vidare ingår en barnavårds- och mödravårdscentral som tillfälligt är lokaliserad till Studenternas hus.

Planens syfte

Fastighetsägaren önskar skapa en modern funktionell vårdcentral tillsammans med campusnära studentbostäder inom fastigheten. Befintliga byggnader planeras att rivas.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Stadsbild
 • Buller
 • Parkering

Fakta om projektet

Vem äger marken:

Region Värmland

Vem bygger:

Region Värmland

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-06-12

28 September 2023