Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Planområde Mungigan och Munspelet
Planområde Mungigan och Munspelet

Planområde Mungigan och Munspelet

Kronoparken - fler studentbostäder

Kommunen vill pröva möjligheten att ersätta befintliga byggnader med nya och i samband med det öka byggrätten för bostäder inom kvarteren Mungigan och Munspelet i norra delen av Kronoparken.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder (i första hand studentbostäder) inom planområdet samt möjliggöra för centrumverksamhet i bottenvåning i del av planområdet. Utöver det syftar planförslaget till att förbättra de stadsmässiga kvalitéerna genom förtätning längs med Höstgatan, Vintergatan och Kvintettgatan samt möjliggöra kvalitativa gemensammabostadsgårdar.

Kvarteret Mungigan och Munspelet ligger inom Karlstads universitets campusområde i Kronoparken och angränsar till Höstgatan, Vintergatan och Kvintettgatan. Planområdet är idag bebyggt med bostäder i två våningar, som bedöms vara i dåligt skick och avses rivas. Gällande detaljplan ger utrymme för bostäder i två till fyra våningar.

Våren 2020 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Våren/sommaren 2020 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd mellan 14 februari och 13 mars 2020.
 • Planförslaget var utställt för granskning 19 maj till 9 juni 2020.
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 26 augusti 2020.
 • Detaljplanen vann laga kraft 23 september 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Mungigan 1 och Munspelet 1

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Vem bygger:

Studentbostäder i Sverige AB

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?