Översiktsbild över programområdet
Översiktsbild över programområdet

Kronoparken - utveckling av Norra Kronoparken, Steffensminne och Alstervik

Kommunen ska arbeta fram ett planprogram för området mellan Kronoparken och sjön Alstern med syfte att studera vilka möjligheter till utveckling av området som är lämpliga.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär programförslaget?

Området mellan Kronoparken och sjön Alstern har under lång tid varit avsett för exploatering. I de senaste översiktsplanerna har området dock inte varit med som stadsutvecklingsområde. I området finns frågor kring markanvändning, både vad gäller friluftsliv och ny bebyggelse. Kommunens arrendeområde Alstervik behöver utredas för att kunna ta ställning till framtida markanvändning. För att i ett sammanhang utreda förutsättningarna för att utveckla området bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att frågorna bör utredas i ett planprogram.

Nuvarande förhållanden

Huvuddelen av planområdet utgörs idag av obebyggd mark med skog och öppen mark. Närmast sjön Alstern finns en del fritidshusområden som med tiden gradvis förtätats och blivit av mer permanent karaktär. Inom området finns också hästverksamhet och koloniträdgårdar. I området finns också två relativt stora kraftledningar. Närmast Kronoparken finns motionsslinga och friluftsområden. Åt öster gränsar området mot landskapsbildsskyddat område kring Alstersåns dalgång.

Gällande planer

Området är delvis planlagt sen tidigare.

Frågor att behandla i programarbetet

 • Lämplig markanvändning.
 • Eventuella naturvärden inom området idag.
 • Försörjning av vatten och avlopp.
 • Trafikfrågor.
 • Översiktlig geoteknik.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för norra Kronoparken

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2023-09-18

28 September 2023