Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över planområdet Sufflören.
Översiktsbild över planområdet Sufflören.

Översiktsbild över planområdet Sufflören.

Kronoparken – nya bostäder längs Skaldens gata

En fastighetsägare vill kunna bygga bostäder på fastigheten Sufflören 1 längs Skaldens gata på Kronoparken, därför har kommunen gjort ett förslag till ny detaljplan. Det ska även vara möjligt att ha centrumverksamhet i form av butik, föreningslokal eller liknande här. Den parkmark som finns idag på fastigheten är kvar i nya planen.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Planförslaget prövar möjligheten att bygga olika typer av bostäder som villor, radhus, parhus eller ett mindre flerbostadshus inom fastigheten. Ett flerbostadshus får bli högst två våningar och skulle då rymma 25-30 små lägenheter.

Området för planen består till största del av en asfalterad yta. En byggnation skulle inte påverka omgivande skog och grönområden särskilt mycket. Men kommunen säger i planen att det är viktigt att skapa en attraktiv gårdsmiljö för de boende och att tänka på att grönska kan fungera som ett bra skydd mot gata och buller.

Tidplan

 • Samråd hölls 20 oktober till 11 november 2016.
 • Planförslaget var utställt för granskning från 2 november till 27 november 2018.
 • Planen antogs vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 23 januari 2019.
 • Beslutet prövades av högre instans.
 • Detaljplanen vann laga kraft 20 maj 2020.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter från granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Sufflören 1

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?