Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Kronoparken - vårdcentral och studentbostäder

Kommunen ska i detaljplan pröva möjligheten för fastighetsägaren att skapa en modern funktionell vårdcentral tillsammans med campusnära studentbostäder på Mandolinen 1.

Bakgrund

Region Värmland äger fastigheten Mandolinen 1. Fastigheten har ett strategiskt läge på Kronoparken i direkt anslutning till Karlstads Universitet, Karlstad Innovation Park och Universitetstorget. Fastigheten inrymmer sedan 1977 Kronoparkens vårdcentral, Folktandvården, Apotek samt andra verksamheter. Kronoparken vårdcentral omfattar allmänläkarmottagning, labb, primärvårdsrehabilitering samt Folktandvården. Vidare ingår en barnavårds- och mödravårdscentral som tillfälligt är lokaliserad till Studenternas hus.

Planens syfte

Fastighetsägaren önskar skapa en modern funktionell vårdcentral tillsammans med campusnära studentbostäder inom fastigheten. Befintliga byggnader planeras att rivas.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild
  • Buller
  • Parkering

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Vem äger marken:

Region Värmland

Vem bygger:

Region Värmland

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

30 Maj 2024