Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Kroppkärr - nya bostäder

Kommunen ska utreda möjligheten att ersätta tidigare handelsbyggnad med bostäder.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Befintlig byggnad har ett visst kulturhistoriskt värde. Byggnaden har samhällshistoriskt värde som representant för 1960-talsområdets samhällsservice. Handelsverksamheten har lagts ner och byggnaden står oanvänd. Fastigheten gränsar till Kroppkärrskyrkan, som också har ett kulturhistoriskt värde och är ett lokalt landmärke.

Läget bedöms som lämpligt för bostäder. Omfattning och utformning utreds i kommande planarbete.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild och utformning

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bältet 2

Vem äger marken:

Karlstads kommun med privat tomträttshavare

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

1 December 2023