Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Kroppkärr - Östra Kroppkärr förskola

Ändrad detaljplan för att få möjlighet att bygga till förskolan på fastigheten Gräsklipparen 1.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

I gällande detaljplan har förskoletomten delats in i två byggrätter med en siktlinje mellan. I siktlinjen är marken prickad och får inte bebyggas. Marken får inte heller bebyggas längs den södra delen av fastigheten. Syftet med den prickade marken var att förhindra att utsikten/kontakten med Kroppkärrs herrgård begränsas. Gällande detaljplan begränsar alltså utrymmet för en utbyggnad av förskolan.

Om förslaget

I detaljplan ska nu prövas att ge möjlighet att göra den önskade tillbyggnaden.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Stadsbild
 • Tillfarter och logistik kring fastigheten.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för förskola på Östra Kroppkärr

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-09-07

Hittade du rätt information på sidan?