Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Detaljplan för Kvarnbergsskolan

Kvarnberget - om- och nybyggnad av skola och idrottshall

För att möta det växande elevantalet i Karlstads centrala delar ska Karlstads kommun nu bygga om och bygga till Kvarnbergsskolan. Den nya skolan stod klar sommaren 2020.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Om projektet

Förutom nya fräscha lokaler för 400 elever och 30 personal kommer om- och tillbyggnaden att innefatta en ny idrottshall samt en helt ny skolmiljö. Skolgården kommer att få en annan utformning med mer grönska, växtlighet och naturliga inslag. Det blir en ny och modern skola med en inspirerande utemiljö. En ny trafiklösning kommer även att skapas för att förbättra flödet till- och från skolan samt för att öka säkerheten och tryggheten för gång- och cykeltrafikanter.

Verksamheten flyttar

För att kunna bygga den nya skolan har kommunen behövt göra en förändring i detaljplanen. Under hela byggtiden kommer Kvarnbergsskolans verksamhet att flytta till nyrenoverade lokaler på Skogsbackeskolan på Rud. Genom att flytta verksamheten från Kvarnberget till Skogsbackeskolan kan produktionstiden kortas ner jämfört med om verksamheten hade varit kvar i angränsande lokaler.

Tidplan

Byggstart sommaren 2018. Klart sommaren 2020.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Höjden 6 och del av Kvarnberget 1:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem bygger:

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktperson:

Korosh Akbarzadeh, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?