Flygbild över Sälgen 6
Flygbild över Sälgen 6

Kvarnberget - omvandling av kontor till bostäder

En fastighetsägare vill omvandla nuvarande byggnad från kontor till bostäder och att se om det är möjligt att bygga ett nytt bostads- eller kontorshus på fastigheten Sälgen. Det skulle innebära cirka 30 nya lägenheter.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet ligger på Kvarnberget och gränsar till Älvgatan, Hagtornsgatan och Rönngatan. Planens syfte är att pröva möjligheten att ändra befintlig markanvändning inom fastigheten Sälgen 6 till bostads- och kontorsändamål.

Man vill även ge möjlighet för tillbyggnad genom mer byggrätt. Byggnaden som man önskar ändra användningen av har av kommunen bedömts vara kulturhistoriskt värdefull.

Under juni, juli och augusti 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelsen.

Under mars/april 2018 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från 19 juni till 31 augusti 2017.
  • Planförslaget var utställt för granskning från 20 mars till 23 april 2018.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta planen 20 juni 2018.
    Beslutet att anta detaljplanen var överklagat och prövat av Mark- och miljödomstolen.
  • Planen vann laga kraft den 8 februari 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Sälgen 6

Vem äger marken:

Newtor Property Group och Karlstads kommun

Vem bygger:

Newtor Property Group

Kommunens kontaktpersoner:

Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024