Planprogram för Lamberget
Området utmärkt i flygbild. Bild från Blom.

Lamberget - upp till 100 nya bostäder

Karlstads kommun har tagit fram ett planprogram för Lamberget, det vill säga en övergripande plan för hur området ska utvecklas. I den här planen föreslår kommunen att det kan byggas cirka 90-100 nya lägenheter.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Det finns ett stort behov av bostäder i Karlstad och kommunen har sett över möjligheterna att förtäta på Lamberget. Den största förändringen i området föreslår kommunen ska ske i den nordöstra delen. Där skulle det kunna byggas ett 80-tal lägenheter mellan befintliga bostäder och industriområdet i norr.

Bostäderna skulle kunna utformas som så kallade punkthus eller mer avlånga lamellhus. Enligt förslaget skulle husen bli 4-6 våningar höga. Den gräsmatta som försvinner om bostadshusen skulle byggas ska kompenseras genom att höja standarden på grönytorna som blir kvar. Stranden vid Lambergstjärn och skogen runt vattentornet ska bevaras som de är.

Tidplan

 • Planen var ute på samråd 17 november - 19 december 2016.
 • Planprogammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 17 maj 2017.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nytt planprogram för Lamberget

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktpersoner:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-06-12

28 September 2023