Översiktsbild med planområdet markerat
Översiktsbild med planområdet markerat

Marieberg - Mariebergsvikens småbåtshamn

Kommunen ska pröva ändring av detaljplan så den svarar upp mot den faktiska markanvändningen.

Nuvarande förhållanden

Inom vattenområdet finns idag en småbåtshamn som saknar stöd i detaljplan. Nu pågår en miljöprövning av verksamheten. Längs vattnet finns gator med tillhörande gångvägar. Mariebergsskogen har en stor parkeringsplats. Denna rymmer uppställning av husbilar, ramp för båtiläggning med mera. Strandskyddet är upphävt på land, men inte i vattnet.

Bedömning

Gällande detaljplaner är gamla och inaktuella. Utöver nuvarande markanvändning finns önskemål om bastubyggnader kombinerat med bad. Ett kallbadhus har också utretts i området.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Strandskyddsfrågor
  • Miljöfrågor

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Mariebergsviken

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

19 Juni 2024