Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Norrstrand- bostäder på Coopfastigheten

Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten med bostäder och med bevarad handel.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Nuvarande förhållanden

Affärsmannen 2 ligger längs Rudsvägen på Norrstrand. Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad för handel i ett plan. Byggnaden omges av parkering och en mindre torgyta mot Rudsvägen.

Bedömning

Kvarteret är i dag bebyggt med bostäder och handel. Mot Rudsvägen ligger bostadshus i sju våningar och mot öster småhus i två plan. I mitten av kvarteret finns handel omgiven av parkeringsplatser. Platsen bedöms som möjlig att komplettera med fler bostäder på de parkeringsytor som omger handelsbyggnaden. Parkeringsbehovet kan lösas under planerade byggnader.

 • Stadsbild
 • Buller
 • Parkering

Samråd och tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kv Affärsmannen

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?