Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Planområde för kv Åkaren
Översiktsbild över planområdet på Hagaborg.

Översiktsbild över planområdet på Hagaborg.

Hagaborg - nya bostäder och förskola

Karlstads Bostads AB vill pröva möjligheten att bygga två nya bostadshus och en förskola på Norrstrand. Nybyggelsen ska öppna upp för nya, mer tillgängliga gångstråk för fotgängare och cyklister, och även göra det smidigt att lämna och hämta mellan verksamheter i området.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Karlstads Bostads AB har lämnat förslag på två nya bostadshus i åtta respektive nio våningar. Dessutom innehåller förslaget en ny förskola i två våningar som byggs samman med det ena bostadshuset. Den befintliga förskolan föreslås rivas och ersättas av den nya förskolebyggnaden.

Genom de föreslagna ändringarna kan det byggas nya, mer tillgängliga gång- och cykelstråk för fotgängare och cyklister. Tillgängligheten gör det även lättare att lämna och hämta mellan verksamheter i området.

Byggnader inom området som är kulturhistoriskt intressanta ska ges skydd.

Tidplan

 • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd fram till 25 februari 2019.
 • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 18 juni 2019.
 • Stadsbyggnadsnämnden antog planförslaget den 28 augusti 2019.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 20 september 2019.

Synpunkter

Inkomna synpunkter, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Inkomna synpunkter under granskningsskedet, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Vem äger marken:

Karlstads Bostads AB och Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads Bostads AB och Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?