Översiktsbild över planområdet

Norrstrand - norra delen av Svinbäcksberget

Kommunen ska genom detaljplan pröva möjligheten att justera användningen för en del av Norrstrand 1:1. Därmed möjliggörs fastighetsregleringar inom planområdet.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Nuvarande förhållanden

Planområdet är beläget inom stadsdelen Norrstrand, cirka 2 kilometer nordost om Karlstads centrum.
Planområdet gränsar i norr till Östra infarten. I öster och söder gränsar planområdet till Svinbäcksberget med naturmark, telemast och vattentorn. I öster ligger också Örsholmsleden. I väster gränsar området till en gång- och cykelväg samt Svinbäckstjärn.

Området består idag av ett skogsområde omgiven av promenadstråk. På berget finns ett vattentorn och tekniska anläggningar. Inne i berget finns tekniska anläggningar, som till exempel sandficka.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsregleringar i området. Några större fysiska förändringar planeras ej. Eventuellt finns behov av att utöka vattentornet, det bör hanteras i detaljplanen.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Anpassningar av befintligt utseende till detaljplan
 • Tillfarter
 • Eventuellt utökning av vattentornet.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Norrstrand 1:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

1 December 2023