Översiktsbild med planområdet markerat

Norrstrand - detaljplan för Skrivaren 6

Kommunen har ändrat gällande detaljplan. Detta för att möjliggöra en delning av fastigheten Skrivaren 6.

Vad innebär planförslaget?

Fastigheten Skrivaren 6 ligger på Norrstrand i en öppen bebyggelsestruktur med villor och mindre flerbostadshus. Planområdet ligger cirka två kilometer från Stora torget.

Syftet med detaljplan är att möjliggöra en avstyckning (så fastigheten går att dela i två) samt bekräfta befintliga byggnader med markanvändningen bostad, centrum och kontor.

Planområdet utgörs av en fastighet med två huvudbyggnader och tillhörande trädgård. Den östra byggnaden byggdes 1929 och har tidigare inrymt bland annat restaurang i bottenplan och bostad på övre plan. Den västra byggnaden byggdes 1923 och innehåller bostad. Planförslaget bekräftar de befintliga förhållandena på platsen och möjliggör en delning av fastigheten. Någon ny bebyggelse är inte planerad.

Samråd genomfördes under hösten 2023. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.

Granskning genomfördes i februari-mars 2024. Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 15 november till 15 december 2023.
  • Planförslaget var utställt för granskning 19 februari - 18 mars 2024.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 23 maj 2024.

Synpunkter på planförslaget?

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Skrivaren 6

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-05-29

30 Maj 2024