Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Vy längs Norrstrandsgatan
Vy längs Norrstrandsgatan.

Vy längs Norrstrandsgatan.

Norrstrand - nya bostäder

Detaljplanen möjliggjorde för byggnation av ett flerbostadshus inom kvarteret.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Kommunen har upprättat en detaljplan för del av Konstruktören 2 inom stadsdelen Norrstrand.

På platsen stod en tvåvåningsbyggnad som tidigare har inrymt butik i bottenplan och bostäder på övervåningen. Den tidigare byggnaden har ersatts med ett flerbostadshus med hyreslägenheter i åtta våningar. Planområdet ligger cirka två kilometer från centrum, med närhet till service, kollektivtrafik och grönområden.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 13 april 2016.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Konstruktören 2.

Vem äger marken:

Villhem Karlstad AB

Sidan uppdaterad: 2023-06-12

Hittade du rätt information på sidan?