Översiktsbild över planområdet

Norrstrand - norra delen av Svinbäcksberget

Kommunen ska genom detaljplan pröva möjligheten att justera användningen för en del av Norrstrand 1:1. Därmed möjliggörs fastighetsregleringar inom planområdet.

Tyck till!

Du kan skicka in dina synpunkter på planförslaget senast den 14 juni 2024.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Nuvarande förhållanden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsbildningar inom området genom att justera användningen för en del av nordvästra Svinbäcksberget.

Planområdet är beläget inom stadsdelen Norrstrand, i den nordvästra delen av Svinbäcksberget. Norr om området finns Östra infarten och i väst Svinbäckstjärnet. All mark är idag kommunal.


Planens huvuddrag


Detaljplanen reglerar en del av Svinbäcksberget där det finns ett underjordiskt bergrum till teknisk anläggning. Idag är denna mark planlagd som parkmark vilket gör att det inte går att avyttra bergrummet till annan part. Marken ovanpå bergrummet är till största del starkt kuperad skogsmark och ska även fortsatt vara det. Detaljplanen möjliggör för en ny mast på berget. Det finns även en befintlig telemast med tillhörande teknikbodar på berget som planläggs som det. Planen reglerar även mark för återvinningsstation, vilket är en befintlig återvinningsstation som idag står på parkmark i gällande detaljplan. Detaljplanen reglerar också efter befintliga förhållanden när det gäller gator och gc-väg.

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd mellan 20 maj och 14 juni 2024

Synpunkter på planförslaget?

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 14 juni 2024.

Synpunkter kan lämnas längst ner på denna sida, via e-post till
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Marie Janäng, marie.janang@karlstad.se
Telefon: 054-540 46 21

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Nordvästra Svinbäcksberget, del av Norrstrand 1:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-05-20

29 Maj 2024