Illustrationsbild på kv Mekanisten
Illustrationsbild: Mondo arkitekter

Norrstrand - nya bostäder längs Norra allén

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga fler bostäder inom kvarteret Mekanisten.

Vad innebär detaljplanen?

Planen ger möjligheter att bygga nya bostäder inom fastigheten Mekanisten 7. På fastigheten finns i dagsläget ett befintligt tvåvåningshus innehållande ett tiotal lägenheter. Bygganden har underhållsbehov. Planen medger att denna byggnad rivs och ersätts med ny bebyggelse i tre, fyra respektive fem våningar. Byggnaderna placeras närmare Norra allén samt Norrstrandsgatan än den befintliga byggnaden. Fastigheten Mekanisten 7 föreslås utökas österut så att del av den kommunala fastigheten Norrstrand 1:1 läggs till bostadsfastigheten.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd fram till 30 september 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 11 mars och 1 april 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 20 maj 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft 24 juni 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Mekanisten

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Karlstads Bostads AB och Karlstadshus

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024