Översikt på planområdet
Översiktsbild från Blom.

Norrstrand - nya bostäder vid Nobelplan

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att möjliggöra byggnation av fler bostäder på fastigheten Brobyggaren 11. Den ligger strax öster om Nobelplan i den norra delen av Rudsvägen. Läget är intressant för en högre byggnad.

Vad innebär detaljplanen?

Kommunen har tagit fram en detaljplan för del av fastigheten Brobyggaren 11 som ligger på Norrstrand strax intill Nobelplan, cirka två kilometer från Karlstad centrum.

Planens syfte är att med hänsyn till omgivning och stadsbild ge möjlighet för en högre bebyggelse än nuvarande, med lokaler för verksamheter i gatuplan och bostäder i de övre våningarna.

Under vintern 2018 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan och var utställt för granskning under våren 2020. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd 22 december 2017 till 19 januari 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 19 maj och 14 juni 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 9 december 2020.
  • Beslut att anta detaljplanen överklagades och har prövats av Mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft 21 april 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Brobyggaren 11

Vem äger marken:

Karlstads Bostads AB

Vem bygger:

Karlstads Bostads AB

Kommunens kontaktperson:

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024