Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild med planområdet markerat

Norrstrand - Skrivaren 6

Kommunen ska pröva att ändra detaljplan. Detta för att möjliggöra ändring av fastighetsindelningen för fastigheten Skrivaren 6.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Nuvarande förhållanden

På fastigheten Skrivaren 6 finns idag två byggnader. Den ena byggnaden innehåller restaurangverksamhet och den andra byggnaden används för bostäder. Fastighetsägaren önskar dela fastigheten till två separata fastigheter. Gällande detaljplan och fastighetsplan medger inte detta. Någon ytterligare byggnation planeras inte inom fastigheten.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Markanvändning
 • Buller från trafik

 

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Skrivaren 6

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-09-07

Hittade du rätt information på sidan?