Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Illustrationsbild
Föreslagen bebyggelse längs Lagmansgatan Illustration av Mondo Arkitekter AB.

Föreslagen bebyggelse längs Lagmansgatan Illustration av Mondo Arkitekter AB.

Norrstrand – lägenheter vid Lagmansgatan

Man har tagit fram en detaljplan som möjliggör ett femvåningshus med indragen takvåning istället för det enplanshus som står på fastigheten idag.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Under våren 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelsen.

Under november-december 2017 var planförslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

 • Planförslaget var ute på samråd den 27 mars - 2 maj 2017.
 • Samrådsmöte hölls den 11 april 2017 i Samhällsbyggnadshuset.
 • Planförslaget var utställt för granskning 27 november - 20 december 2017.
 • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018.
 • Stadsbyggnadsnämndens beslut att anta planen är överklagat och prövas nu av domstolen.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 27 mars 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Träffen 1

Vem äger marken:

Avio Fastigheter AB

Vem bygger:

Karlstadshus AB/Prepart AB

Kommunens kontaktpersoner:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggndsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-09-14

Hittade du rätt information på sidan?