Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Norrstrands förskola innan redigering
Arkitektskiss över nya förskolan. Bild: Sweco.

Arkitektskiss över nya förskolan. Bild: Sweco.

Norrstrand - tillbyggnad av förskolan

Norrstrands förskola ska växa och bli större. En ny förskolebyggnad i två plan ska byggas och befintliga lokaler ska byggas om.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Behov av förskoleplatser

Förskolan ligger i ett av de områden som byggs ut och förtätas i snabb takt, därför behöver den utökas. Idag finns fyra förskoleavdelningar fördelat på två byggnader. Byggnaderna i sig är i gott skick, men behöver byggas om för att skapa rymligare kapprum och förbättra kökslösningarna.

De två befintliga byggnaderna behålls och renoveras och gården kompletteras med en ny byggnad i två plan. Det nya huset byggs i massiv trä och kommer att rymma fyra avdelningar och ett mottagningskök. Det innebär att Norrstrands förskolas kapacitet fördubblas och går från fyra till åtta avdelningar.

Nya byggnaden

Det blir en byggnad med fint ljusinsläpp från många fönster av olika storlek. Huset byggs utan baksidor för att skapa transparens och öppenhet, vilket är viktigt för tryggheten när vi bygger förskolor och skolor. I anslutning till huset ligger Norrstrandparken med sina gröna öppna ytor.

Projektet tar även ett helhetsgrepp om utemiljön och bygger om den. För att skapa en stor kreativ miljö kommer projektet att använda en bit av Norrstrandsparken. Gården kommer att användas som förskolegård under dagtid, men vara till för allmänheten under kvällar och helger.

Ombyggnad

De befintliga byggnaderna är i gott skick men behöver få en ny planlösning för att skapa smidigare lösningar för förskoleverksamheten. Det blir rymligare kapprum och ett nytt gemensamt kök. Båda husen får nya ingångar från ett och samma håll och groventréerna byggs ut.

Tidplan

Byggnationen startade 2019 och förskolan stod klar hösten 2020.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Norrstrands förskola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Charlotte Stenberg, projektledare

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?