Översiktsbild över Önneruds bebyggelseutredningsområde

Önnerud - bebyggelseutredning

Kommunen har arbetat fram ett förslag till bebyggelseutredning för Önnerud eftersom det behövs en övergripande utredning för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse skulle kunna tillkomma.

Vad innebär bebyggelseutredningen?

Utredningen syftar till att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom utredningsområdet. Utredningen syftar även till att skapa ett underlag för bedömning av framtida bebyggelseutveckling i området. Utredningen ska ligga till grund för fortsatt hantering av bygglov, förhandsbesked och eventuell planläggning inom området.

Utredningen föreslår mindre kompletteringar inom området där det finns förutsättningar att klara enskilt VA på ett bra sätt. Ett 20-tal nya småhus kan vara möjligt i området utan att anordna kommunalt VA.

I översiktsplan 2012 är området markerat som utredningsområde i stadsnära landsbygd.

Önnerud ligger cirka 7 kilometer väster om Karlstads centrum och väster om väg 61. Utredningsområdet sträcker sig från riksvägen 61 i öster och åt väster längs Trossnäsvägen. I stort sett all mark inom området är i privat ägo. Programområdet nås via riksväg 61 eller via Trossnäsvägen som börjar vid Henstad.

Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck för exploatering med småhus kring Önnerud. Ett relativt stort antal småhus har byggts i området och ytterligare förfrågningar finns.

Vatten och avlopp

Bebyggelsen inom Önnerud har idag enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Området är relativt tätbebyggt med en stor andel permanentbostäder.

Utredningens utgångspunkt är att kommunalt VA inte byggs ut.

Tidplan

  • Förslaget var på samråd mellan 19 april och 28 maj 2021.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna bebyggelseutredningen.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Bebyggelseutredning för Önnerud

Vem äger marken:

Ett flertal privata fastighetsägare

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

23 Maj 2024