Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Flygvy med tänkt byggnad som en skiss.
Flygvy över Orrholmen med tänkt byggnad som en skiss.

Flygvy över Orrholmen med tänkt byggnad som en skiss.

Orrholmen - bostäder, handel och kontor

I korsningen Tullhusgatan/Näbbgatan finns nu möjlighet att bygga tre nya bostadshus i sjutton, tio och sex våningar. Detaljplanen gör det även möjligt för handel och kontor i markplan och ett parkeringsgarage under byggnaderna.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Bygglov beviljat för trygghets- och vårdboende på Orrholmen

Karlstadhus Orrholm AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i form av trygghetsboende och vårdboende på fastigheten Fören 1 på Orrholmen i Karlstads kommun. Kommunen beviljade bygglovet 23 maj 2018.

Byggnaden ska ha 17 våningar och innehålla 44 lägenheter för trygghetsboendet och cirka 60 rum i vårdboendet . På takterrassen på plan tre ska det finnas en vinterträdgård och på takterrassen på plan sex ska det finnas ett litet växthus.

Fasaden på de lägre våningarna ska vara av tegel och de övre ska kläs med ljus metallbeklädnad.

Illustrationsbild på det tänkta huset
Så här ska trygghets- och vårdboendet se ut. Bild Mondo

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Fören 1, vann laga kraft den 4 augusti 2016.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstadhus Orrholm AB

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?