Träd
Träd

Östra Fågelvik - bebyggelseutredning i Vång, Bäck och Böj

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt bebyggelseutredning för området kring Vång, Bäck och Böj. Syftet var att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan tillkomma inom området.

Bakgrund

Översiktsplanen från 2012 beskriver att bebyggelsetrycket är relativt hårt på landsbygden i stadens närhet, där det är möjligt att bo på landet men ändå ha närhet till skolor, arbetsplatser och service i staden. För flera av dessa områden krävs övergripande planmässiga utredningar för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse kan tillkomma. Området kring Vång, Bäck och Böj är ett sådant utredningsområde för stadsnära landsbygd.

kartbild med planområdet markerat i rött


Nuvarande förhållanden

Marken inom utredningsområdet är privat och består till stor del av jordbruksmark samt några mindre partier naturmark. Här finns villabebyggelse, några större bondgårdar med odling och djurhållning samt några fritidshus.

Med hänsyn till områdets karaktär av bebyggelse på landsbygden med tillhörande jordbruksmarker samt avsaknaden av service, kollektivtrafik samt infrastruktur (såsom cykelvägar och kommunalt vatten och avlopp) bedöms endast mindre kompletteringar av ny bostadsbebyggelse vara lämpliga.

Förslaget utgår från att området fortsatt ska ha enskilda lösningar för vatten och avlopp och därför bör det vara ett restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse längs den befintliga landsvägen, för att undvika risk för människors hälsa med anledning av befintlig VA-struktur. Utifrån områdets landskapsbild föreslås att ny bebyggelse främst lokaliseras till skogsbrynen och intill befintliga vägar.

Eftersom bebyggelseutredningen inte är ett juridiskt bindande dokument behöver den sedan följas upp med eventuella förhandsbesked, bygglov eller detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Det förutsätter ett intresse från markägaren samt lämplighetsprövning enligt plan- och bygglagen.

Tidplan

  • Förslag till bebyggelseutredning var på samråd under tiden 14 mars - 8 april 2022.
  • Bebyggelseutredningen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 21 september 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Bebyggelseutredning för Bäck och Böj

Vem äger marken:

Berör ett stort område med många olika fastighetsägare.

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

19 Juni 2024