Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild med planområdet markerat med rött.

Rud - fler bostäder på Rud

En fastighetsägare på Rud vill testa möjligheten att bygga fler bostäder på Lysen 2.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Lysen 2 har begärt planbesked för att ändra detaljplanen så att man kan uppföra bostäder på fastigheten utöver den restaurang som finns på platsen idag.

Gällande planer

Gällande detaljplan medger bensinstation, restaurang och viss handel. Detaljplanen vann laga kraft 1990. Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad för restaurang i ett plan. Byggnaden omges av parkering och naturmark. I direkt anslutning ligger Ruds centrum med utbud av service, i övrigt omges området av bostäder.

Bedömning

För Ruds centrum pågår planering för att komplettera centrumområdet med ett stort antal nya bostäder utöver det centruminnehåll som finns redan idag. Med fördel kan utvecklingen av aktuell fastighet inordnas i det pågående planarbetet. En komplettering med bostäder inom den aktuella fastigheten bedöms var möjlig.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild
  • Buller
  • Parkering

Samråd och tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Lysen 2

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024