Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Flygfoto med planområdet inringat i rött.
Flygfoto med planområdet inringat i rött.

Flygfoto med planområdet inringat i rött.

Rud - idrottsanläggning intill Nobelgymnasiet

Kommunen har gjort en detaljplan som möjliggör byggnationen av en ny idrottsanläggning intill Nobelgymnasiet.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Området som ska bebyggas är beläget i södra delen av Rud cirka 4 kilometer nordost om Karlstads centrum. Planområdet är idag obebyggt och gränsar i söder mot E18, i väster mot Nobelgymnasiet och i norr samt öster mot Mossgatan. Norr om Mossgatan ligger Ruds kyrkogård.

En detaljplan har godkänts vilket innebär att idrottshall med kompletterande kontor med tillhörande parkering och utomhusplaner kan byggas. Tillfart till området föreslås ske via Mossgatan. Planförslaget påverkar gång- och cykelvägen genom området.

Detaljplanen innebär att del av befintligt grönområde kommer att bebyggas. Hela området är idag bullerutsatt från främst E18 vilket minskar de rekreativa värdena av platsen. Delar av grönområdet samt dammen kommer att behållas och tillgängligheten till rekreation i närområdet bedöms fortsatt vara god.

Tidplan

 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2021.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 11 november 2021.
 • Vi påbörjar bygget av gång- och cykelvägen hösten 2022. Den beräknas stå klar vid årsskiftet 2022/2023. Kompletterande arbeten med cykelvägen kommer att göras under våren 2023, då bland annat belysning ska monteras.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för idrottsanläggning, del av Rud 2:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?