Översiktsbild över Rud Letten
Översiktsbild över Rud Letten

Rud - planering av fler bostäder längs Mossgatan

Här vill exploatören bygga fler lägenheter på fastigheten Letten. Detaljplanen innebär möjlighet att komplettera området med ytterligare två punkthus samt med tre lägre lamellhus. Planen ger även möjlighet att bygga garage med parkeringsdäck.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att skapa ytterligare bostäder i området. Detaljplanen innebär möjlighet att komplettera området med två punkthus till, samt med två lägre lamellhus. Planen ger även möjlighet att bygga garage med parkeringsdäck.

Planområdet ligger vid Mossgatan på Rud cirka 3 kilometer från Karlstads centrum. Strax öster om planområdet ligger Ruds kyrkogård och strax väster om planområdet ligger Ruds centrum.

Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 27 juli och 20 september 2020.
  • Planförslaget har varit utställt för granskning mellan 2 mars och 31 mars 2021.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 maj 2021. Beslut om antagande har överklagats och prövats nu av mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 3 december 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Letten inom Rud

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktpersoner:

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024