Översiktskarta över Kymmen 2, Ruds centrum med planområde markerat
Översiktskarta över Kymmen 2, Ruds centrum med planområde markerat

Rud - planering för bostäder i Ruds centrum

Kommunen prövar möjligheten att ändra gällande plan för att möjliggöra skapandet av bostäder, kontor och handel.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Nuvarande förhållanden

Planbegäran rör Ruds centrum och omgivande ytor som idag främst används för parkering. Ruds centrum är byggt kring 1970 och består av låga byggnader för handel. Byggnaderna är grupperade kring en öppen handelsgata. Centrum har under senare tid kompletterats med en kyrka som slutit den centrala handelsgatan. Centrum omges av öppna parkeringsytor.

Gällande planer

För området finns gällande detaljplan från 1982 som anger handel med 8,5 meters byggnadshöjd. Omgivande mark är planlagd för parkering.

Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Frågor att behandla i planarbetet

• Stadsbild och exploateringsgrad
• Parkering

Samråd

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Kymmen 2, Ruds centrum

Vem äger marken:

-

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-09-27

28 September 2023