Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Sandbäcken - parkering vid Tingvalla isstadion

Kommunen gör en detaljplan för att möjliggöra införande av avgiftsbelagd parkering på kvartersmark på parkeringsområdet vid Tingvalla sportcenter.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Bakgrund

Parkeringsområdet intill bland annat Tingvalla isstadion och Racketcenter, inom Karlstad Sandbäcken 1:2, ägs av Karlstads kommun. För att möjliggöra en avgiftsbelagd parkering på området krävs en ändring av gällande detaljplan.

Nuvarande förhållanden

Området består idag av öppna asfaltytor och ligger mellan järnvägen och idrottsarenor.

Bedömning

Befintligt utseende bedöms vara möjligt att bekräfta i en ny detaljplan. När ny detaljplan tas fram bör befintligt utseende stämmas av med detaljplanen, bland annat bör en befintlig gång- och cykelväg ges planstöd. Inga fysiska förändringar planeras utan planändringen är av en mer administrativ karaktär. Hur dagvatten hanteras inom området kan behöva ses över när ny detaljplan tas fram.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Översyn av dagvattenlösning och ev kompletteringar av utformningen.

Samråd och tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Sandbäcken 1:1, parkering vid Tingvalla sportcenter

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?