Bild från Abborrtan
Bild från Abborrtan

Segerstad - Abbortan bebyggelseutredning

En bebyggelseutredning för området kring Abborrtan på Segerstadshalvön har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen och är nu på samråd.

Vad innebär bebyggelseutredningen?

Avsikten med bebyggelseutredningen är att utreda om det är lämpligt med ytterligare bebyggelse inom området och i så fall i vilken omfattning samt var detta kan ske. Utredningen ligger sedan till grund för fortsatt hantering av eventuella bygglov, förhandsbesked eller planläggning i området.

Utredningsområdet ligger drygt en mil från Vålberg och drygt två mil från Karlstads centrum. All mark inom området är privatägd. Området är lantligt och glest bebyggt. Trots det har mycket skett de senaste tjugo åren. För att göra en samlad bedömning av fortsatt utveckling i området har denna bebyggelseutredning tagits fram.

Området bedöms innehålla attraktiva boendemiljöer och enstaka bostäder kan prövas genom förhandsbesked och bygglov, enligt plan- och bygglagen. Förutsättningen är att enskilda anläggningar för vatten och avlopp kan ordnas och de föreslagna riktlinjerna kan följas. Ny bebyggelse föreslås främst placeras i mindre grupperingar längs befintliga vägar. En större utbyggnad bedöms inte vara lämpligt inom området.

Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck för exploatering med småhus och fritidshus på västra delen av Segerstad. Förhandsbesked har lämnats för nya bostäder i flera lägen och ytterligare förfrågningar finns. För att kunna samordna en fortsatt utveckling i området bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att en bebyggelseutredning behöver tas fram för området.

 

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Översiktsbild över utredningsområdet

Tidplan

  • Förslag till bebyggelseutredningen var på samråd under tiden 25 september till 31 oktober 2023.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 31 oktober 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Maria Lindström, maria.lindstrom2@karlstad.se
Telefon: 054-540 45 42.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Bebyggelseutredning för Abbortan

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-02-12

21 April 2024