Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
karta över översvämningsskydd för Skåre som visar vattnets utbredning utan skydd
Karta som visar hur det planerade översvämningsskyddet stoppar vattnets utbredning. Bokstäverna A-D visar alternativa sträckningar som utreds.

Karta som visar hur det planerade översvämningsskyddet stoppar vattnets utbredning. Bokstäverna A-D visar alternativa sträckningar som utreds.

Skåre - översvämningsskydd för hela stadsdelen

Längs älven i höjd med Skåre och Stodene planeras ett 2,6 km långt översvämningsskydd. Skyddet kommer att klara en 200-årsnivå i Klarälven och säkrar stadsdelarna Skåre, Stodene, Ilanda och Hertzöga från översvämning. Dessutom kommer skyddet att minska risken för översvämning också vid riksväg 61/62 vid Ilandamotet.

Planering och utredning pågår

Just nu pågår utredning och planering för översvämningsskyddet i Skåre, bland annat genom geotekniska undersökningar. Under vecka 47, 2023, arbetar man med borrning vid reningsverket i Skåre samt installerar grundvattenrör intill ett antal fastigheter på bland annat Alrotsvägen och Granlidsvägen. Berörda kommer att kontaktas.

Projektets åtgärder

Här är några av de åtgärder som ingår i arbetet med att översvämningssäkra stadsdelen Skåre:

  • höjning av en del av Skårevägen
  • ny gång- och cykelväg, cirka 700 meter
  • skyddsvall mot Klarälven, cirka 2,6 kilometer
  • förstärkningar av Torpnorets befintliga översvämningsskydd
  • byggnation av översvämningsskydd med pumpar och lucka vid utloppet till Skårenoret
  • mindre översvämningsåtgärder vid riksväg 706 och Norra Grava.

Tidplan

  • Samråd med berörda genomfördes våren 2023.
  • Under hösten 2023 genomförs geotekniska undersökningar och utredningar om vattenflöden.
  • Projektering inleds preliminärt januari 2024.
  • Förhoppningsvis kan byggstart ske under 2025.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av översvämningsskydd

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Moelven component AB, Karlstads energi AB och privatpersoner

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Mikael Lundh, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?