karta över översvämningsskydd för Skåre som visar vattnets utbredning utan skydd
Karta som visar hur det planerade översvämningsskyddet stoppar vattnets utbredning. Bokstäverna A-D visar alternativa sträckningar som utreds.

Skåre - översvämningsskydd för hela stadsdelen

Längs älven i höjd med Skåre och Stodene planeras ett 2,6 km långt översvämningsskydd. Skyddet kommer att klara en 200-årsnivå i Klarälven och säkrar stadsdelarna Skåre, Stodene, Ilanda och Hertzöga från översvämning. Dessutom kommer skyddet att minska risken för översvämning också vid riksväg 61/62 vid Ilandamotet.

Planering pågår

Just nu pågår planering för skyddet, med syfte att utreda närmare hur en översvämningssäkring ska ske. Planeringsfasen ska mynna ut i en färdig bygghandling.

Detta ingår

Här är några av projektets åtgärder:

  • En höjning av del av Skårevägen
  • Ny gång- och cykelväg, cirka 700 meter
  • Skyddsvall mot Klarälven, cirka 2,6 kilometer
  • Förstärkningar av Torpnorets befintliga översvämningsskydd
  • Byggnation av översvämningsskydd med pumpar och lucka vid utloppet till Skårenoret.
  • Mindre lokala översvämningsåtgärder vid riksväg 706 och Norra Grava

Samråd

Just nu förbereder kommunen en ansökan till länsstyrelsen om så kallad vattenverksamhet. Inför ett sådant ansökan ska ett samråd ha genomförts med de som är berörda, till exempel närliggande fastighetsägare. Syftet med samrådet är att den som har synpunkter på planerade åtgärder får möjlighet att framföra dem. Synpunkter kan lämnas senast 13 maj.

Tidplan

Planeringen pågår så det är för tidigt att säga en exakt tidplan. Förhoppningsvis kan byggstart ske under 2025.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av översvämningsskydd

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Moelven component AB, Karlstads energi AB och privatpersoner

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Mathilda Rusman, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

28 September 2023