Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Skiss över förändring av Skåre centrum
Skiss över den föreslagna förändringen av Skåre centrum.

Skiss över den föreslagna förändringen av Skåre centrum.

Skåre – utveckling av centrum och 40 nya bostäder

Karlstads kommun vill utveckla Skåre centrum för att skapa en mer trivsam, säker och attraktiv centrummiljö. Det finns även önskemål om fler lägenheter här. Kommunen har därför tagit fram ett förslag som gör det möjligt att bygga ett flerfamiljshus i upp till åtta våningar samt rusta upp parken och Centrumvägen.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Upp till 40 nya lägenheter

Det nya flerfamiljshuset i åtta våningar ska byggas som ett så kallat punkthus och innehålla 35-40 lägenheter. Som en kompensation för den parkyta som huset skulle byggas på ska grönytan, söder om förskolan (”kilen” in mot järnvägen), rustas upp.

Byggnadens höjd på maximalt åtta våningar kommer att avvika från omgivande bebyggelse som är maximalt tre våningar och blir ett landmärke som bidrar till att markera Skåres centrum. Utöver punkthuset finns möjlighet att uppföra komplementbyggnader såsom carport, växthus och förråd för förvaring och cykelparkering.

Eftersom huset ska ligga i anslutning till Skåre centrum ska det även kunna användas för så kallat centrumändamål. Centrumändamål innefattar all verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor.

Mer estetiskt centrum

Kommunen ska börja ett centrummiljöutvecklingsarbete för Skåre centrum. Det handlar bland annat om att skapa en mer estetiskt tilltalande miljö vid Centrumvägen. Planen ger möjligheter för detta arbete där åtgärder och förslag rörande främst Centrumvägen och den föreslagna parkmarken mot järnvägen ska tas fram.

Tidplan

Planen var ute på samråd från den 5 juli och fram till den 9 september 2016. Då kom bland annat synpunkter från Länsstyrelsen att översvämningsfrågan gör det svårt att bygga i det här området. Det är ännu oklart hur arbetet ska gå vidare. Om kommunen väljer att gå vidare är nästa steg ett granskningsskede. Någon tid för detta är ännu inte bestämt.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för del av Östra Torp 1:154 med flera

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Mats & Anders Velander AB

Vem bygger:

Lecab Fastigheter AB, ICA, Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen
Johanna Bjällfalk, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?