.

Skåre byggvision

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en byggvision för Skåre i Karlstads kommun.

Byggvisionen i korthet

Arbetet påbörjas med dialoger med boende och verksamma i Skåre. Därefter ska ett förslag till byggvision tas fram i samverkan med kommunens övriga förvaltningar.

Det finns stor utvecklingspotential i och runt omkring Karlstad kommuns mindre tätorter. Där skulle boenden med andra kvalitéer än i de centrala delarna av Karlstad kunna erbjudas. Stadsbyggnadsnämnden har därför gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens småorter.

Syftet med byggvisionerna är enligt uppdraget att finna attraktiva lägen att bygga bostäder på. Förutom att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse är tanken med byggvisionen också att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande. Lämpliga lägen för ny bebyggelse föreslås, frågor om framtida näringsliv, sociala frågor, service och ortens tillväxt och välmående lyfts också fram.

Byggvisionen är inget juridiskt bindande dokument, men det ska vara ett stöd i kommunens kommande planarbeten på orten. Lämpliga områden för ny bebyggelse, verksamheter eller service som pekas ut i denna vision är både på kommunal och privat mark. Det är sedan upp till respektive fastighetsägare hur de vill utveckla marken i framtiden och ta initiativ till detaljplaneläggning. Det kan också vara genom andra projekt som kommer genom drivkraft och kreativitet från människor i trakten.

Olika typer av dialoger pågår just nu. Bland annat pågår en digital dialog med barn- och unga. Är du mellan 13-18 år så skulle vi bli jätteglada om du ville följa länken nedan och lämna dina synpunkter och idéer för Skåres och Stodenes utveckling.”

Affisch för dialog med unga om Skåre byggvision
Affisch om dialog

Tidplan

Olika typer av dialoger pågår just nu. Samråd för byggvisionen planeras under våren 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggvision för Skåre

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privata markägare

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

18 April 2024