Bild över Ilandatjärn

Skåre byggvision

Ett förslag till byggvision har arbetats fram för Skåre. Visionen beskriver hur orten och kringliggande platser skulle kunna utvecklas i framtiden. Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse, och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten.

Tyck till!

Du kan skicka in dina synpunkter på visionsförslaget senast den 22 augusti 2024.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Illustrationsaffisch för Skåre byggvision

Byggvisionen i korthet

Det finns stor utvecklingspotential i och omkring kommunens mindre tätorter. Tätorten Skåre, som längre tillbaka i tiden varit huvudort i Grava kommun, har numera så gott som vuxit ihop med cen­trala Karlstad och upplevs kanske mera som en stadsdel lite i utkanten av staden - stadsbussarna går hit och det finns bra utbyggd cykelväg in till centrala Karlstad.

Från tidigare mer gles bebyggelse kring sågverk och jordbruk, expanderade Skåre/Stodene på 1970-talet och det som byggdes var i första hand villor, vilket gjorde att många barnfamiljer sökte sig hit. Det finns också utbyggd service i form av skolor, Ica-butik, bibliotek, vårdcentral och idrottsplat­ser, i relativt spridda lägen inom orten. Området är fortfarande uppskattat av familjer med barn, sam­tidigt som dialoger med Skårebor har belyst att en blandning av bostadsformer och fler lägenheter behövs, inte bara för de äldre, utan för att få ett mer varierat utbud som kan passa fler människor, i olika åldrar och i olika livs- och familjesituationer. Under arbetets gång har dialogmöten med boende i Skåre/Stodene-området genomförts. Det togs även fram ett digitalt kartverktyg som barn och ung­domar (13-18 år) kunde fylla i för att lämna idéer och beskriva hur de använder sitt närområde idag.

Förslaget utgår från att bygga vidare, utveckla och förtäta centrala Skåre i första hand. Området kring centrum har potential att utvecklas till en starkare knutpunkt, som med bebyggelse och gestaltning av stadsrummen mellan husen, kan fungera tydligare som mötesplats för tätorten. Det är också någon­ting som på olika sätt efterfrågats i dialogen. Förutom bostadslägen kring centrum där närhet till kommersiell och offentlig service finns, så finns det även möjligheter till bostäder i fina lägen ner mot Klarälven. Här kan bostäder komplettera befintliga verksamheter eller på sikt ersätta en del av verk­samheterna i det fall de finner annan lokalisering.

Bostäder föreslås också på Skåreberget och i Stodene, gärna i bostadsformer som kan komplettera den befintliga villabebyggelsen.

Järnvägen Värmlandsbanan går genom Skåre och vid en eventuell utbyggnad med dubbelspår genom Skåre skulle ett tågstopp för persontrafik vara till stor fördel. Det skulle ge möjlighet att pendla på ett effektivt sätt, inte bara regionalt utan även utanför länet som t.ex. till Örebro, Mälardalen och Stock­holm, eller Göteborg och Oslo. I kommunens översiktliga planering prioriteras som det ser ut just nu stationslägen i andra tätorter i första hand, men längre fram i tiden skulle ett naturligt läge för ett framtida tågstopp annars kunna vara någonstans kring centrum.

Tidplan

  • Visionen är på samråd 22 maj till 22 augusti 2024.

Ett Öppet Hus hålls den 10 juni 2024,
kl 16-19 i Skåre bibliotek.
Tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen finns tillgängliga så att boende i området, föreningar och andra intresserade har möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggvision för Skåre

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privata markägare

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-05-28

24 Juli 2024