Översikt över planområde Björknäs 1:506
Översiktbild med planområdet markerat i rött.

Skattkärr - nya bostäder öster om järnvägen

Kommunen ska genom detaljplanearbete undersöka möjligheten att ändra markanvändningen från industrimark till bostäder på fastigheten Björknäs 1:506.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger inom Skattkärrs industriområde, och är i detaljplan angiven som industrimark. Kommunen har fått i uppdrag att utreda bostäder på platsen.

Nuvarande förhållanden

Planområdet har använts för sågverksverksamhet och befintlig verksamhet är nedlagd. Området bedöms ha kvaliteter som bostadsområde, så som läget vid Skattkärrsviken och naturområdet söder om fastigheten.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Risk, buller och vibrationer från järnväg och närliggande industrier
  • Förorenad mark
  • Säkra gång- och cykelförbindelser till och från service i
  • Skattkärr (förbi järnvägen)

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Björknäs 1:506

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

30 Maj 2024