Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Skutberget
Flygfoto över Skutbergets östra delar med markering som visar detaljplaneområdet.

Flygfoto över Skutbergets östra delar med markering som visar detaljplaneområdet.

Skutberget - temapark

Syftet med denna detaljplan var att pröva möjligheten att etablera en sagovärld inom delar av Skutbergets nordöstra område. Detaljplanen överklagades och Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Park med hänsyn till naturen

Förslaget till detaljplan skulle göra det möjligt att skapa en sagovärld med hänsyn till natur, terräng och strandområdet.

Områdets större byggnader skulle placeras på redan asfalterade eller grusade ytor och i skogspartierna skulle mindre byggnader kopplade till sagomiljön kunna smygas in bland träd och anpassas till terrängen. I planen för området finns bland annat även en värdefull kulturmiljö som skulle skyddas och användas av verksamheten och bli en del av parkmiljön.

Tidplan

 • Samråd hölls om detaljplanen och visionen/planprogrammet mellan den 24 maj och 30 juni 2018.
 • Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 16 maj och 20 juni 2019.
 • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019.
 • Kommunfullmäktiges beslut har överklagats och prövas av mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Skutbergets temapark.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2023-10-05

Hittade du det du sökte på sidan?