Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Detaljplan för Skutbergets friluftsområde
Skutberget.

Skutberget.

Skutberget - friluftsområde

En detaljplan har tagits fram för Skutbergets friluftsområde. Detaljplanen bygger på det visionsarbete som genomfördes före 2019. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Skutberget till ett förstklassigt frilufts- och rekreationsområde.

Arbetet med detaljplanen är för närvarande pausat i väntan på politiska beslut.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Syftet med planen är att stödja utvecklingen av Skutberget till ett förstklassigt frilufts- och rekreationsområde för Karlstadsbor och besökare, i enlighet med Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. Syftet är också att säkerställa en långsiktig allemansrättslig tillgång till området, ge skydd och användning åt kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samt ge ramarna för utveckling av den befintliga campinganläggningen.

Om förslaget

Planområdet består av en del av Skutberget som avgränsas av Bomstadsvägen i norr, befintlig bostadsbebyggelse i väster och av detaljplaneförslaget för Skutbergets temapark i öster och är beläget inom Skutberget cirka 7 kilometer väster om Karlstads centrum.

Planområdet består av friluftsområde med olika funktioner och camping.

Nuvarande förhållanden

Inom området finns skogsområden i söder mot Vänerstranden, med motions- och promenadspår, fina badplatser med både sandstrand och klippbad samt gräsytor och byggnader som kan nyttjas för olika aktiviteter och ändamål. Inom planområdet ligger även Skutbergets camping som ägs och drivs av First Camp, samt Fintatorps gård.

Gällande planer

Området är inte planlagt. Ett planprogram som underlag för planarbetet godkändes av kommunfullmäktige i december 2019.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Tidplan

  • Planförslaget var på på samråd mellan 14 april och 23 maj 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde

Vem äger marken:

Karlstads kommun
Karlstads kommun med tomträttshavare

Kommunens kontaktpersoner:

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-10-05

Hittade du det du sökte på sidan?