Flygvy över området med en gul ring som markerar planområdet
Planområde för Östra Kroppkärr

Södra Kroppkärr - nytt bostadsområde

Ett nytt bostadsområde i den östra delen av Södra Kroppkärr växer fram. Här planerar vi för uppåt 120 bostäder där omkring 20 blir villatomter till kommunens tomtkö.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Området ligger öster om Södra Kroppkärrs villaområde från 1940-talet, åt söder finns Kroppkärrs koloniområde samt Kroppkärrs gård där även kommunens växthusodling är belägen.

Tanken är att skapa en låg och småskalig bebyggelse med mycket grön växtlighet emellan som kompletterar och fyller på i de östra delarna av det redan så populära Södra Kroppkärr. Vi hoppas på att detta nya bostadsområde ska bli en tillgång för de som vill flytta hit och njuta och nyttja den fina omgivningen kring Trollkoneberget, Alsternäset och Kroppkärrssjön.

En del av bostadsbyggnationen kommer bestå av villahustomter. Omkring 20 tomter kommer att finnas i kommunens tomtkö.

Här kan du läsa mer om kommunens tomtkö och hur du gör för att ställa dig i den.

Attraktivt läge

Läget bedöms som attraktivt, med centrum endast fyra kilometer bort och det finns redan bebyggelse i området. Det finns tillgång till kollektivtrafik då busslinje 2 samt 54 går cirka 600 meter från området. Avstånd till förskola och skola bedöms som god då det finns tillgång till bussförbindelser och Kroppkärrs förskola är belägen i närheten.

Utvecklingen är en del i kommunens förslag att Välsviken ska bli en stadsdel med bostäder, kontor, handel och verksamheter.

Läs mer om utvecklingen av Välsviken här.

Bostadsområdet tar form

Under hösten 2020 började arbetet med infrastrukturen till det nya bostadsområdet. Marken förbereddes och ett träd togs ner för att ge plats åt bostäder. Vi gallrade ur skogspartier som ligger precis intill det nya bostadsområdet för att det ska vara en trygg och säker bebyggelsenära skog som kan bestå över lång tid. Tanken är att skapa bra förutsättningar för att lövträd och hasselbuskar kan växa sig stora och skapa insynsskydd och en upplevd barriär i framtiden.

Illustrationsplan

På bilden nedan kan du se hur området är tänkt att se ut.

kartbild över området på Kroppkärr.

Tidplan

 • Ena delen av planförslaget, del 1, vann laga kraft september 2019 och andra delen av detaljplanen, del 2, vann laga kraft i november 2019.
 • Under hösten 2020 förbereddes marken för byggnation.
 • 2021-2022 byggs infrastrukturen, som fjärrvärme, gator samt vatten- och avloppsledningar.
 • Entreprenör upphandlades under juni 2021
 • Etablering av arbetsområdet påbörjas i augusti 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Bostadsbyggnation enligt detaljplan för Södra Kroppkärr 1:21 m fl.

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat fastighetsägare.

Vem bygger:

Karlstads kommun och privat fastighetsägare

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Rusman, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-09-14

28 September 2023