Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Visulariseringsbild som visar hur förskolan Vitsippan kommer se ut när den är klar
Så här kommer Duvkullans förskola se ut när den står klar.

Så här kommer Duvkullans förskola se ut när den står klar.

Sommaro - Duvkullans förskola tar form

Duvkullans förskola växer fram där Vitsippans förskola på Sommarro låg tidigare. Den befintliga byggnaden renoveras och en helt ny huskropp byggs till.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär projektet?

Under 2019 köpte teknik- och fastighetsförvaltningen Duvkullan 2 som många år hyrts som förskolelokal av barn- och ungdomsförvaltningen. Byggnaden ligger intill den nya stadsdelen Jakobsberg som väntas växa fram under de kommande åren vilket ger ett ökat behov av förskoleplatser i området. Den nya förskolan kommer heta Duvkullan.

Utökas med fyra avdelningar

Fastigheten ska byggas ut för att rymma ytterligare fyra avdelningar på förskolan. Samtidigt byggs den befintliga byggnaden om och anpassas efter dagens behov. Fastigheten är med i kommunens kulturmiljöprogram där den är utpekad som särskilt värdefull. Utformning av tillbyggnaden har därför tagits fram i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Tillbyggnad i två plan

En tillbyggnad på omkring 800 kvadratmeter i två plan planeras samt en mindre tillbyggnad för kök. Den större tillbyggnaden kommer att innehålla fyra avdelningar med tillhörande biutrymmen och kapprum. Tillbyggnaden ska förbindas med det gamla huset genom en glasgång i markplan. Planlösningen bevaras till stor del i den befintliga byggnaden för att göra så lite ingrepp som möjligt i den befintliga miljön. Ny ventilation och ny el kommer att installeras och byggnaden kommer att tillgänglighetsanpassas.

Tidplan

 • Projektering startade hösten 2019
 • Entreprenören Serneke antagen i juni 2020
 • Byggnationen startar efter sommaren 2020
 • Förskolan blev klar under hösten 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Om- och tillbyggnad

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Patrik Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?