Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Karta med planområdet inringat i rött.
Detaljplan Rosenborg 12

Detaljplan Rosenborg 12

Sommarro - utbyggnad av befintlig skola

Syftet med detaljplanen är att kunna bygga ut den befintliga skolan. Man önskar också möjlighet till en planmässig flexibilitet för befintliga byggnader.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Tomträttsinnehavaren till Rosenborg 12 planerar att bygga en ny skolbyggnad för befintlig skolverksamhet. Området är beläget strax söder om Centralsjukhuset och tillhör stadsdelen Sommarro cirka 1,7 kilometer från Karlstads centrum. Planområdet är bebyggt med tre byggnader som idag används för förskola- och skolverksamhet. I anslutning till byggnaderna finns ett grönområde med en parkliknande karaktär. Byggnaderna och närmiljön är utpekade i kulturmiljöprogrammet.

Syftet med planen

Planens syfte är att uppföra en ny byggnad för befintlig skolverksamhet. Ytterligare ett syfte är att bevara kulturmiljön.

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en ny byggnad i ett plan vilket möjliggör för att fortsatt bedriva förskola- och skolverksamhet.Tillfart till byggnaderna kommer fortsatt att vara via Oldervigsgatan som sträcker sig längs med planområdets östra sida.


Tidplan

 • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 19 november till 19 december 2018.
 • Planförslaget var utställt för granskning 8 mars till 29 mars 2019.
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 juni 2019.
 • Stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen är överklagat och prövas nu av mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet den 15 januari 2020.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 5 februari 2020.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Rosenborg 12

Vem äger marken:

Privat

Sidan uppdaterad: 2023-10-09

Hittade du det du sökte på sidan?