Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Steffensminne - planering av nya bostäder

Karlstads kommun har tagit fram en detaljplan för att göra det möjligt att bygga 50-70 nya bostäder vid Steffensminne.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Behovet av bostäder är stort i Karlstad och för att möta efterfrågan på småhus och villatomter har kommunen tagit fram en detaljplan för Steffensminne, söder om Steffens väg.

Sammanlagt gör detaljplanen det möjligt att bygga 50-70 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och/eller mindre flerfamiljshus. I detaljplanen ingår en del natur- och parkmark. Del av Steffens väg föreslås bli kommunal gata med gång- och cykelväg intill.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen enligt plan- och bygglagen.

Tidplan

 • Detaljplanen vann laga kraft den 15 februari 2022.
 • Projektering pågår 2023-2024. Byggstart ej fastställd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Steffensminne 1:22 med flera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Kommunens kontaktpersoner:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-11-09

Hittade du det du sökte på sidan?