Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Steffensminne - planering av nya bostäder

Karlstads kommun har tagit fram en detaljplan för att göra det möjligt att bygga 50-70 nya bostäder vid Steffensminne.

Vad innebär detaljplanen?

Behovet av bostäder är stort i Karlstad och för att möta efterfrågan på småhus och villatomter har kommunen tagit fram en detaljplan för Steffensminne, söder om Steffens väg.

Sammanlagt gör detaljplanen det möjligt att bygga 50-70 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och/eller mindre flerfamiljshus. I detaljplanen ingår en del natur- och parkmark. Del av Steffens väg föreslås bli kommunal gata med gång- och cykelväg intill.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen enligt plan- och bygglagen.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 15 februari 2022.
  • Projektering pågår 2023-2024. Byggstart ej fastställd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Steffensminne 1:22 med flera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Kommunens kontaktpersoner:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

29 Februari 2024