Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Stockfallet - nytt vårdboende

Planläggning för området kring Stockfallets provisoriska skola inom Stockfallet 1:1 för att pröva möjligheten att bygga ett vårdboende på platsen.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Nuvarande förhållanden

Gällande detaljplan medger småindustri och handel för aktuellt område.
Nu används del av området för en tillfällig skola i paviljonger. Marken ligger relativt nära väg 63 som ger bullerstörningar. Hållplats för stadsbusstrafiken finns i anslutning till området.

Om förslaget

Det kan innebära att planläggning även kan bli aktuellt för andra verksamheter eller bostäder beroende av hur mycket mark som krävs för vårdboendet.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Trafikbuller
 • Stadsbild

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Stockfallets vårdboende

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

-Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-08-30

Hittade du rätt information på sidan?