Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Stockfallet - nytt vårdboende

Planläggning för området kring Stockfallets provisoriska skola inom Stockfallet 1:1 för att pröva pröva möjligheten för ett vårdboende med ett centralkök inom aktuellt område.

Plandata

Planområdet ligger cirka 5,5 km nordost om Karlstad centrum inom stadsdelen Stockfallet. Marken inom planområdet berör en del av fastigheten Stockfallet 1:1 som ägs av Karlstads kommun. Planområdet avgränsas av Furbråtsgatan i öster, Stockfallsvägen i söder, riksvägen 63 i väster samt kommunens skogsmark i norr.

Planförslaget möjliggör för ett vårdboende i två våningsplan och ett centralkök. In- och utlastning för varutransporter till centralköket föreslås ske via separat angöringsväg från vändplatsen i söder.

I söder anläggs personal- och besöksparkeringar samt ett dagvattenmagasin. Huvudentrén till vårdboendet föreslås att placeras mot Furbråtsgatan. Utemiljön för vårdboende föreslås placeras i nordvästra delen av planområdet.

Förslaget bygger på att spara så mycket som möjligt av naturmarken. Befintlig natur och äldre tallar behålls i så stor utsträckning som möjligt.

Planförslaget möjliggör för 72 lägenheter, gemensamma ytor, personalytor, utemiljö samt ett centralkök som ska tillaga cirka 2 000 portioner för utkörning.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 18 december 2023 till 22 januari 2024.
  • Informationsmöte hölls torsdagen den 11 januari kl 18.00.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 22 januari 2024.

Vid frågor kontakta:
Ossman Sharif, ossman.sharif@karlstad.se
Anastasia Mileoranskaya, anastasia.mileoranskaya@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Stockfallets vårdboende

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Hittade du det du sökte på sidan?