Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Stockfallet - plan för bostäder

Den här planen har gjort det möjligt att bygga småhus och mindre flerbostadshus samt någon form av gruppboende.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet ligger i norra delen av Stockfallet och norr om Stormyrsgatan, cirka 6 kilometer nordost om Karlstads centrum.

Planen gör det möjligt att bygga bostäder av olika slag som till exempel småhus och mindre flerbostadshus samt möjlighet till någon form av gruppboende. Planen lägger också fast läge för väg mot framtida bostadskvarter och begravningsplats norr om Stormyrsgatan, samt skapar möjligheter att bygga fram kommunalt vatten och avlopp genom området.

Planen skapar även förutsättningar för en säker passage för gång- och cykeltrafik mellan Stockfallets skola och områdena norr om Stormyrsgatan. I planen skapas dessutom förutsättningar för byggande av ytterligare en skola/förskola alternativt fritidslokaler i anslutning till Stockfallets skola samt förskola/samlingslokal i norra delen av planområdet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Stockfallet 1:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-02

Hittade du rätt information på sidan?