Illustrationsbild över Edsgatans gård
Illustrationsbild över Edsgatans gård

Stockfallet - komplettering med bostäder vid Edsgatans gård

Kommunen har tagit fram en detaljplan för ny bostadsbebyggelse i form av villor och par- och/eller radhus öster om Edsgatans gård på fastigheterna Edsgatan 2:32 och 2:34.

Vad innebär detaljplanen?

En detaljplan har tagits fram för den del av Edsgatans gård som tidigare inte varit planlagd, där bland annat huvudbyggnaden till Edsgatans gård ligger. Detaljplanen ger möjlighet för sex nya enbostadshus och fem nya radhus i maximalt två våningar inom denna privata fastighet som idag används som bostadsmark. Detaljplanen innebär också en del skydds- och varsamhetsbestämmelser på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, trädgårdsmark, stenmurar, stentrappa och värdefulla träd.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 11 februari och 13 mars 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning 21 september - 16 oktober 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskning, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Edsgatan 2:32 och 2:34

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024