Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Stormyrens förskola
Skissen visar hur Stormyrens förskola kommer att se ut när den är klar. Bild: Sweco

Skissen visar hur Stormyrens förskola kommer att se ut när den är klar. Bild: Sweco

Stockfallet - ny förskola

Stockfallet växer och utbyggnaden av området har medfört att behovet av förskoleplatser ökat. Stormyrens förskola är en helt ny förskola som planeras på Stockfallet för att utöka områdets kapacitet av förskoleplatser.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om projektet

Byggnaden ska uppföras i två våningsplan och förses med en träpanel. Förskolan kommer rymma sex avdelningar och ett mottagningskök.

Det blir en ny kreativ och naturinspirerad utemiljö som blir indelad i olika lekzoner och höjdnivåer. Utemiljön kommer att skyddas från buller från den intilliggande vägen med en bullervall eller ett bullerplank.

Inspiration från skog och natur

Trä kommer att användas i stora delar av konstruktion och ytterpanel. Inspiration till arkitektur och utemiljön kommer från skogen och naturen. Förskolan kommer att få en separat parkeringsyta i närheten. En mindre byggnad som idag står på tomten kommer att rivas efter att den tidigare hyresgästen flyttat.

Den nya byggnadens totala yta blir omkring 1300 kvadratmeter. Huset kommer även att förses med solceller på taket.

Tidplan

 • Bygglovsansökan för förskolan planeras sommaren 2021.
 • Projektering och produktion planeras till hösten 2021.
 • Om allt går som planerat beräknas förskolan stå klar sommaren 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Kommunen bygger en ny förskola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Julia Alsterbo

Sidan uppdaterad: 2023-05-02

Hittade du rätt information på sidan?